ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان در ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ رازي

پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان در ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ رازي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1396 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺪف 
ﮐﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ رازي در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس 135 ﻧﻔﺮ ﺑ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ...