روانشناسی مرضی

حوزه این کتاب آسیب‌شناسی روانی است که نوشته دو تن از معروف‌ترین اساتید در این حوزه است که تمام عمر حرفه‌ای خود را صرف تحقیق و مطالعه حوزه‌های روانشناسی مرضی کرده‌اند. از جامع‌تربن کتاب‌های موجود در زمینه طبقه بندی شناخت رفتار غیرانطباقی می‌باشد که اطلاعات جامع و مشروحی در زمینه مسیر تاریخی روان‌شناسی مرضی نوین، دیدگاه‌های زیست‌شناختی، روان‌پویشی، رفتاری، شناختی، انسان‌گرایانه، اجتماعی، طبقه‌بندی و ارزیابی، فشار روانی، مقابله و رفتار غیرانطباقی همچنین انواع اختلالات روانی اشاره می‌کند.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این کتاب ارائه و تحلیل موارد بالینی واقعی در حوزه آسیب‌شناسی روانی است که به مخاطبان در زمینه آشنایی با مباحث مربوطه کمک شایانی می‌کند.

Image