راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی DSM-5

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، ویراست پنجم، معروف به DSM-5 اثر عظیم و تأثیرگذاری در روان‌شناسی، روانپزشکی و روان‌کاوی می‌باشد که گستره‌ی جهانی دارد. این کتاب، متن کامل با اضافاتی از جمله فهرست تفضیلی اختلالات روان‌شناسی و روانپزشکی، واژه‌نامه و اصطلاحات تخصصی در حوزه روانشناسی می‌باشد. در این کتاب به اطلاعات ضروری از جمله ویژگی‌های توأم مؤید تشخیص، مسائل تشخیصی مرتبط با فرهنگ در شکل‌گیری و روند اختلالات، ملاک‌های تشخیصی و تشخیص‌های افتراقی، شیوع و عوامل خطرساز و پیش آگاهی برای اختلالات تأکید شده است.

Image