راهنمای استفاده از نظریه هوش چندگانه

کتاب راهنمای استفاده از نظریه‌های هوش چندگانه در محیط‌های آموزشی به انواع هوش‌های چندگانه، هوش منطقی/ ریاضی، هوش کلامی/ زمانی، هوش بین فردی ، هوش بدنی/ حرکتی، هوش موسیقیایی، هوش طبیعت شناختی و هوش هستی‌گرا و بررسی آن‌ها در افراد می‌پردازد. همچنین با ارائه ایده‌ها و فعالیت‌های ساده برای به کارگیری هوش‌های چندگانه، توصیف مختصر و مفیدی از نحوه به‌ کارگیری این نظریه در فعالیت‌های آموزشی روزمره به دست می‌دهد که کمک می‌کند فراگیران به استفاده حداکثری از مهارتشان بپردازند؛ هممچنین به ارائه برنامه‌ای جهت رشد و پیشرفت افراد در سازمان مطبوع خود ارائه می‌دهد.
Image