Image
Image

دکتری تخصصی روانشناسی

ﻣﺘﺨﺼﺺ در روﯾﮑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ: 
ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪاي Confrontation،
ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزي ﺗﺪرﯾﺠﯽ Graded exposure،
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ Systematic desensitization،
ﻏﺮﻗﻪﺳﺎزي Flooding،
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ، ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ، درﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ITP،
ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ، رواندرﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، ﺗﻦ آراﻣﯽ Relaxationtherapy،
ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰ TDCS،
درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎريcbt،
ﻧﻮروﺗﺮاﭘﯽ و ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ
تحصیلات

دانش‌آموخته دکتری تخصصی روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی

رتبه 1 آزمون ورودی دوره دکتری

ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري

متخصص در رویکردهای درمانی شناختی-رفتاری (CBT)، رواندرمانی حمایتی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، حضور ذهن (Mindfulness)، آموزش روانشناختی Psychoeducation، و طرحواره‌درمانی

استاد دانشگاه با بیش از 17 سال سابقه تدریس دروس نظری و عملی در دانشگاههای علامه طباطبایی، علوم پزشکی، آزاد اسلامی و پیام نور

پژوهشگر و دارنده بیش از 15 عنوان مقاله تخصصی در حوزه‌های روانشناسی و مرتبط در نشریات معتبر داخلی و خارجی

مولف، مترجم، و ویراستار کتب درسی، تخصصی و عمومی در حوزه روانشناسی با بیش از 30 عنوان کتاب درسی، تخصصی و عمومی در این حوزه

دارای بیش از 10 سال سابقه داوری در نشریات تخصصی

برگزارکننده دوره‌های آموزشی در زمینه آسیب‌شناسی روانی و علامت شناسی اختلالات روانپزشکی، فنون مصاحبه با بیماران روانپزشکی، اصول تشخیص اختلالات روانپزشکی در DSM-5، درمان‌های غیردارویی، مهارتهای زندگی، مدیریت خشم، مدیریت استرس، مهارتهای فرزندپروری، مهارتهای زناشویی، ترجمه متون تخصصی روانشناسی و حوزه‌های وابسته با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌ها

عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از سال 1380

رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و رواندرﻣﺎﻧﮕﺮ
 
داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم روانﺷﻨﺎﺳﯽ
انواع مشاوره

مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی و شغلی، مشاوره قبل و پس از ازدواج، مدیریت بحران، تنظیم هیجان

ارزیابی روانشناختی با استفاده از به روزترین آزمون‌های هوش و شخصیت، شغلی و تحصیلی و فرافکن