درباره ما

کیلینیک روانشناسی روشا

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ روﺷﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره اﯾﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روﺷﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻫﻤﮑﺎري ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﻧﻮروﺗﺮاﭘﯽ و دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام دارﯾﻢ ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮﺗﺮي اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺸﺎوران ﻣﺘﺒﺤﺮ، اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه، و درﻣﺎﻧﮕﺮان دوره دﯾﺪه در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روﺷﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهاي از ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﻋﺼﺐرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدي، زوﺟﯽ، ﮔﺮوﻫﯽ، و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روﺷﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره اﯾﺮان و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎوري ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺠﺮب در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺟﺎﯾﮕﺎه و ارزﺷﻤﻨﺪي ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎوري در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ازدواج، ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺮاد رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ و ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎﯾﺸﺎن درﺳﺖ از آب در ﻧﻤﯽآﻣﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ. اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوران ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ را رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎي دﻗﯿﻖ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺗﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن در ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام و ﺑﻪ دور از ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺘﺎن ﮔﻮش ﮐﺮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪ. ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، ازدواج، زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺟﻨﺴﯽ، ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان و ... از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

آدرس کیلینیک

بزرگراه رسالت به سمت سید خندان نبش ورودی بنی هاشم کوچه هشت متری اول پلاک 4 ساختمان زمرد طبقه 4 واحد 403

در دست طراحی

تماس با کلینیک روشا

021-26147909

تلفن همراه
09364069344
info@roshapsyclinic.com
Image
Image

دﮐﺘﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﻋﺒﺎﺳﯽ

دﮐﺘﺮاي روان ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺘﺨﺼﺺ در روﯾﮑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ: 
ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪاي Confrontation،
ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزي ﺗﺪرﯾﺠﯽ Graded exposure،
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ Systematic desensitization،
ﻏﺮﻗﻪﺳﺎزي Flooding،
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ، ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ، درﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ITP،
ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ، رواندرﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، ﺗﻦ آراﻣﯽ Relaxationtherapy،
ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰ TDCS،
درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎريcbt،
ﻧﻮروﺗﺮاﭘﯽ و ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ
تحصیلات
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دﮐﺘﺮاي روان ﺷﻨﺎﺳﯽ  
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و رواندرﻣﺎﻧﮕﺮ 
داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم روانﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻮﻟﻒ و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺐ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﻢ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس،
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ
ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره اﯾﺮان از ﺳﺎل 1387 ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﻋﻀﻮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﮑﺎوي ﺗﻬﺮان 
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧﮕﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي روانﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ، داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺼﻮﺻﯽ
0
سال
سابقه
0
کارشناسان
ما
0
مراجعین
ما